• ...

  ประชุมจัดทำหลักสูตร AI (Artificial Intelligence)

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ​นำโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายการวัดและประเมินการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได..

 • ...

  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม Open class

  วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิช..

 • ...

  ศึกษาดูงาน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  14 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษาดูงาน “การเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นครูมืออาชีพ”  ณ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่    ..

 • ...

  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

  คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวิทยาเขต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566" และ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร..

 • ...

  อบรมสัมมนาบุคลากร 2562

  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประด้วย       1) กิจกรรม OD "ความสาม..

 • ...

  ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรซึ่งตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language International : Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิท..

 • ...

  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียร..

 • ...

  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยา..

 • ...

  อบรมแนวทางในการขอวิทยฐานะ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "แนวทางในการขอวิทยฐานะ" เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้..