• ...

  กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “สุขใจ สุขงาน สานพลังคิด สร้างพลังทีมนวัตกรรมยุค Digital” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 – อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาค..

 • ...

  อบรม "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล"

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ..

 • ...

  Open Class ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  กิจกรรมพัฒนาโมเดลต้นแบบการ่วมผลิตครูมืออาขีพของโรงเรียนสาธิต Open Class ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 ..

 • ...

  ประชุมจัดทำหลักสูตร AI (Artificial Intelligence)

  เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ​นำโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ร่วมกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายการวัดและประเมินการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได..

 • ...

  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม Open class

  วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิช..