• ...

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC)” การเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี..

 • ...

  การอบรมการใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565’ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ใหม่ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพาณิช  เป็นประธานใน..

 • ...

  การอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้”

        วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล..

 • ...

  กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “สุขใจ สุขงาน สานพลังคิด สร้างพลังทีมนวัตกรรมยุค Digital” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 – อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาค..

 • ...

  อบรม "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล"

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ..

 • ...

  Open Class ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  กิจกรรมพัฒนาโมเดลต้นแบบการ่วมผลิตครูมืออาขีพของโรงเรียนสาธิต Open Class ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 ..