• ...

  อบรมสัมมนาบุคลากร 2562

  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประด้วย       1) กิจกรรม OD "ความสาม..

 • ...

  ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรซึ่งตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language International : Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิท..

 • ...

  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียร..

 • ...

  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยา..

 • ...

  อบรมแนวทางในการขอวิทยฐานะ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "แนวทางในการขอวิทยฐานะ" เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้..