วิสัยทัศน์:
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ :
อัตลักษณ์   :
  สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์  :  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ปรัชญา:
            “ประพฤติดี มีพลานามัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม”

ประพฤติดี     หมายถึง   เป็นผู้ที่ประพฤติ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อันพึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งเป็นผู้มีมารยาทดี และอนุรักษ์ไว้                                        ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี อันดีของชาติ

มีพลานามัย   หมายถึง    เป็นผู้ที่รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย ทั้งร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อื่น                                              มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใฝ่หาความรู้   หมายถึง   เป็นผู้รักในการศึกษา หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้เป็นประชากร                                           มีคุณภาพของชาติในอนาคต

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง  เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และยุติธรรมรวมทั้งยกย่องและเชิดชูต่อผู้ที่มีคุณธรรม                                                   ซึ่งจะช่วยจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป


พันธกิจ:
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพศักยภาพของผู้เรียน ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร่วมผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล


          สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สีประจำโรงเรียน สีแสด เป็นสีประจำของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยกำหนดมาจากสีของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน                             

                               

                           สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน มาจากสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปพระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่น สองข้างมีเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลจากองค์พระธาตุพนมประทานสู่สถาบันแห่งนี้ พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง หมายถึงคุณธรรมของนักเรียน ได้แก่
            วิทยา คือ ความรู้ดี
            จริยา คือ ความประพฤติดี
            ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

           

                     ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกัลปพฤกษ์