• ...

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

                     วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ และระบบออนไลน์ (Zoom Conference) โดย ผศ.สุภาภรณ์   ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย                                                                                                           รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล       ประธานกรรมการ                                                                                                        ผศ.ปิยดา สุดาทิพย์          กรรมการ                                                                                                       อ.ดร.วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                                                                                       อ.จันทร์จิรา สายแสง        กรรมการ                                                                                                       นางสาวจริญญา สีเขียว   ผู้ประสานงาน                                                                                                       นางสาวณัฐพร วงค์แก้ว   ผู้ประสานงาน              ในการรับตรวจประเมินในครั้งนี้ ฝ่ายประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  รวมถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนแก่คณะกรรมการ             การตรวจประเมินฯในครั้งนี้มุ่งสร้างคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเป็นโรงเรียนสาธิตตลอดจนการได้ข้อมูลที่สะท้อน จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไป

  • ...

    ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์

        โรงเรียนรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา      10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย          1) ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ          2) รศ.ดร.อังคณา ตุงคสมิตร          3) อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง          4) นางรัตติกร แทนเพชร      ในการตรวจประเมินภายในครั้งนี้ ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช รักษาการรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ประกันกันคุณภาพ และอาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2559-2561 รวมถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินทราบ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอาจารย์จากแต่ละกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนอีกด้วย