• ...

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

            วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 1408 คณะศึกษาศาสตร์ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ และระบบออนไลน์ (Zoom Conference) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์   ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา  ดวงวิไล  อาจารย์ ดร.คุณากร  สายลวดคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ  ร่มเย็น  วูลเทอร์ กรรมการ อาจารย์ดวงกมล พงษ์สิน ผู้สังเกตการณ์ และนายอาทิตย์  ขวัญเขียน  ผู้ประสานงาน          ในการนี้อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง ประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 รวมถึงจุดเด่น  จุดควรพัฒนา แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนแก่คณะกรรมการ           การตรวจประเมินฯในครั้งนี้มุ่งสร้างคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเป็นโรงเรียนสาธิตตลอดจนการได้ข้อมูลที่สะท้อน    จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไป                                                                                                                                                                                                                         

  • ...

    ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์

        โรงเรียนรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา      10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย          1) ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ          2) รศ.ดร.อังคณา ตุงคสมิตร          3) อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง          4) นางรัตติกร แทนเพชร      ในการตรวจประเมินภายในครั้งนี้ ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช รักษาการรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ประกันกันคุณภาพ และอาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2559-2561 รวมถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินทราบ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอาจารย์จากแต่ละกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนอีกด้วย