กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564
29 มีนาคม 2565

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “สุขใจ สุขงาน สานพลังคิด สร้างพลังทีมนวัตกรรมยุค Digital” กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 – อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปการทำงานของทุก ๆ ฝ่ายในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนในการพัฒนางานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและสร้างความผูกพันในการทำงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร สุมาลี ชัยเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
    กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ให้ความรู้ในการสัมมนา