ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565"
19 กันยายน 2565

   

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยรายนามบุคลากรที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลผู้สอนระดับประถมศึกษาดีเด่น
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ได้แก่  ผศ.ดร.รมย์วรินทร์  กำลังเลิศ

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ได้แก่  อ.ดร.วัชราภรณ์   ถ้ำกลาง  

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ได้แก่  อาจารย์ศิราวรรณ   บุญสุข

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  ได้แก่  อาจารย์เนตรนภิส  เปานาเรียง

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ได้แก่  อาจารย์กอบเกื้อ   อดิศักดิ์สดใส 

2. รางวัลด้านพัฒนานักเรียนดีเด่น ได้แก่  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์

3. รางวัลด้านพัฒนานวัตกรรม ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านสนับสนุนตามยุทธศาสตร์องค์กร  ได้แก่ นางสาววรรณศรี   ขันขวา

     การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข รางวัลเชิดชูเกียรติที่บุคลากรของโรงเรียนได้รับนั้นเป็นผลมาจากการตั้งใจปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลนี้ และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป