การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนการเพิ่มข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
2 มิถุนายน 2565

      เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนการเพิ่มข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยจัดอบรมให้แก่อาจารย์ใหม่ในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://satitmo.kku.ac.th โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
      การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ