วัตถุประสงค์

          การดำเนินงานของชมรมผู้ปกครองและครู จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
          1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน
          2. เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา การอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความประพฤติดี มีวัฒนธรรมและสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
          3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
          4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
          5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานองค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคลทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตของนักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

1. นางณัฐธีราพร          ว่องกลกิจศิลป์             ประธานชมรมฯ
2. นางยุวดี                อุปนันท์                     รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
3. รศ.ดร.ธีระ              ฤทธิรอด                    รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
4. นายวรกร               แวะสอน                    ผู้ช่วยประธานฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น
5. นางปรีญารัตน์         ทะคง                       ผู้ช่วยประธานฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. นายนที                 สุจริตประกอบค้า           ผู้ช่วยประธานฝ่ายประถมศึกษา
7. รศ.ดร.กานดา          สายแก้ว                    นายทะเบียน
8. นางอลิศรา             จรลี                        เหรัญญิก
9. ภญ.ชนิดา              เหล่าเราวิโรจน์             ผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางเบญจมาภรณ์    มามุข                       ประชาสัมพันธ์
11. นางรัชดาพร           ชาวกงจักร                 ปฏิคม
12. นายนพพร            นนทภา                      ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 1
13. นางปัทมาพร          สุขาภิรมย์                   ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 2
14. นายลือชัย             หอมสาย                    เลขานุการ
15. นางภารภี             จันทร์มหา                   สาราณียกร