ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563"
4 พฤศจิกายน 2564

                                       

                   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยรายนามบุคลากรที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลผู้สอนระดับประถมศึกษา
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้แก่  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  พาวัฒนา

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่  อาจารย์จิรากาญจน์  ยืนยง

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้แก่  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช
 
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ ประเภท บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว

3. รางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการสนับสนุนการวิจัย  ได้แก่ นางชลธิชา  นาค-อก

     การทำงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีย่อมส่งผลให้คนทำงานเป็นสุข รางวัลเชิดชูเกียรติที่บุคลากรของโรงเรียนได้รับนั้นเป็นผลมาจากการตั้งใจปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลนี้ และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรในโรงเรียนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป