การอบรมการใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565
5 กรกฎาคม 2565

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565’ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ใหม่ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพาณิช  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ  ศรีจามร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง  หัวหน้างานทะเบียนและวัดประเมินผล อาจารย์วัฒนา  คนรู้ และคณะ

                                            

     ทั้งนี้งานทะเบียนและวัดประเมินผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลการเรียนรู้ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ การบันทึกคะแนนนักเรียน  การบันทึกประวัตินักเรียน การเช็คเวลาเรียนออนไลน์ การบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ยังเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนสาธิตฝ่ายต่าง ๆ ได้นำระบบนี้ไปใช้ในโรงเรียนอีกด้วย

    กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมเพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้งานระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ