กิจกรรมวิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
27 พฤษภาคม 2565

     วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  วงศ์ตาธรรม  อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  ร่วมกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้   ซึ่งอาจารย์ผู้สอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการคำนวณในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษาทั้งศึกษาศาสตร์และมอดินแดงได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา  การสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะผลงานหรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  เพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวางแผนแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  และสมรรถนะในการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล