อบรม "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล"
10 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยของอาจารย์ผู้สอน ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย