การอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้”
29 มิถุนายน 2565

      วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  ทัพซ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ชำนาญการ และอาจารย์ชูเกียรติ  ละอองแก้ว  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

      การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพให้มีความชำนาญและความสำเร็จทางด้านวิชาการของคณาจารย์ในโรงเรียน

      ในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนฯขอขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ