อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Google Forms
19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Google Forms

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ 

     โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรการอบรมคือ อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง 
หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Forms และเทคนิคต่างๆ ในการสร้างแบบทดสอบ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างและใช้แบบวัดและประเมินผลออนไลน์ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
โดยมี
ทคณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลเป็นทีมผู้ช่วยวิทยากรในการให้คำแนะนำในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย  ในการอบรมเชิงปฏิบัคิการนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติทดลองสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วยตนเองทุกคน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป