โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ” 

ถือเป็นจุดเน้นที่สำคัญเร่งด่วนร่วมกันของครูทุกคนในการพัฒนาความเป็นนวัตกร (Innovator) ด้วยกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ โรงเรียนได้ใช้รูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชื่อว่า

“Satit Innovation Learning Model ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์”

 

 

 • ...

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร'

  วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12 และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับและนำเสนอโมเดลดำเนินการจัดการเรียนการสอน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' และนำคณะรัฐมนตรีฯเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธต่าง ๆ ได้แก่                           - สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา                           - การจัดการเรียนรู้ Making IOT and Artficial Intelligent ระดับมัธยมศึกษา                           - ชุดนวัตกรรม Computational Thinking and Unplugged Coding ระดับอนุบาลศึกษา (นานาชาติ)                           - ชุดนวัตกรรมบอร์ดเกม Smart Coding and Robot ระดับประถมศึกษา                           - สาธิตการจัดการเรียนรู้ Remote Learning Lap เพื่อส่งเสริม Data Science ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 • ...

  สมุดเรขาคณิตสามมิติ

  นวัตกรรม    :    สมุดเรขาคณิตสามมิติ วิชา            :    คณิตศาสตร์ ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่อง           :    รูปทรงเรขาคณิต จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต และความรู้อื่นๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยนักเรียนร่วมกันเลือกหัวข้อที่ต้องการพัฒนาโดยการค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์ และสรุปร่วมกันว่าจะทำเป็นสมุดความรู้สามมิติ เพื่อให้มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากหนังสือทั่วไป และยังเรียนยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการอ่านให้มากขึ้น ผู้สอน : อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง

 • ...

  นวัตกรรมเมจิกบล็อก เรื่องระบบกระดูก

  นวัตกรรม    :    เมจิกบล็อก วิชา            :    สุขศึกษา ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง           :    ระบบกระดูก จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องระบบกระดูกนำมาพัฒนาผลงานนวัตกรรม นำเสนอเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกร่วมกับการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้น ผู้สอน : อาจารย์เอกราช  ถ้ำกลาง