โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ” 

ถือเป็นจุดเน้นที่สำคัญเร่งด่วนร่วมกันของครูทุกคนในการพัฒนาความเป็นนวัตกร (Innovator) ด้วยกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ โรงเรียนได้ใช้รูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชื่อว่า

“Satit Innovation Learning Model ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์”

 

 

 • ...

  กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ "วันวิชาการและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์"  โดยมี รองศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรและรักษาการคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการมีโรงเรียนที่ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านกงประชานุกุล 2. โรงเรียนบ้านหนองสระ 3. โรงเรียนสนามบิน 4. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 5. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 6. โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 7. โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม 8. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ทั้งนี้ก่อนเริ่มการแข่งขัน นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนวัตกรน้อยที่บริเวณหน้าเสาธงก่อนขึ้นไปร่วมงานที่ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย และทำการแข่งขันในลำดับต่อไป

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

       วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Hybrid ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยรายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนในครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้     กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) รายวิชาภาษาไทย                                        กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                   

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom           กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก          โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 9 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาวิทยาการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน    รายวิชาคณิตศาสตร์                               รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             รายวิชาภาษาไทย                     รายวิชาทัศนศิลป์                                    รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา                     รายวิชาภาษาอังกฤษ               รายวิชาภาษาจีน                 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            

 • ...

  กิจกรรมวิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

       วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  วงศ์ตาธรรม  อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  ร่วมกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้   ซึ่งอาจารย์ผู้สอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการคำนวณในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษาทั้งศึกษาศาสตร์และมอดินแดงได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา  การสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะผลงานหรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  เพื่อเป็นการสะท้อนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวางแผนแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  และสมรรถนะในการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล                                                                               

 • ...

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร'

  วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12 และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับและนำเสนอโมเดลดำเนินการจัดการเรียนการสอน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' และนำคณะรัฐมนตรีฯเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธต่าง ๆ ได้แก่                           - สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา                           - การจัดการเรียนรู้ Making IOT and Artficial Intelligent ระดับมัธยมศึกษา                           - ชุดนวัตกรรม Computational Thinking and Unplugged Coding ระดับอนุบาลศึกษา (นานาชาติ)                           - ชุดนวัตกรรมบอร์ดเกม Smart Coding and Robot ระดับประถมศึกษา                           - สาธิตการจัดการเรียนรู้ Remote Learning Lap เพื่อส่งเสริม Data Science ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 • ...

  สมุดเรขาคณิตสามมิติ

  นวัตกรรม    :    สมุดเรขาคณิตสามมิติ วิชา            :    คณิตศาสตร์ ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่อง           :    รูปทรงเรขาคณิต จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต และความรู้อื่นๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยนักเรียนร่วมกันเลือกหัวข้อที่ต้องการพัฒนาโดยการค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์ และสรุปร่วมกันว่าจะทำเป็นสมุดความรู้สามมิติ เพื่อให้มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากหนังสือทั่วไป และยังเรียนยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการอ่านให้มากขึ้น ผู้สอน : อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง

 • ...

  นวัตกรรมเมจิกบล็อก เรื่องระบบกระดูก

  นวัตกรรม    :    เมจิกบล็อก วิชา            :    สุขศึกษา ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง           :    ระบบกระดูก จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องระบบกระดูกนำมาพัฒนาผลงานนวัตกรรม นำเสนอเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกร่วมกับการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้น ผู้สอน : อาจารย์เอกราช  ถ้ำกลาง