• ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และสมาคมคณิตศาสตรศึกษา        กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นางพวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และครูจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก        รายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในงานจัดให้มีการแสดงโชว์จากนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้งระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษาพิเศษ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==>http://https://drive.google.com/open?id=13yidjBNyydffCi971-rh7o5LAXWDLf6E

 • ...

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาชาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน เข้าสังเกตชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ ป.2  พร้อมสะท้อนผลการจัดชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย

 • ...

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน (Open class) เพื่อสาธิตการสอนวิชาศิลปะ ชั้น ป.2 และวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ในการประชุมวิชาการ ICER 2017 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเจ้าภาพร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Khon Kaen International Symposium 2017”

 • ...

  อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 8 ท่าน นำโดย Mr.Vanny Yangchiamoua เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Lesson Study ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเปิดชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สอนคือ อาจารย์จีรนันท์ แก่นนาคำ ผู้สังเกตและสะท้อนผลคือ อาจารย์วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง และ อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว นอกจากนี้ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย    นอกจากนี้คณะศึกษาดูงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องภูมิปัญญาอีสาน ห้องสมุดโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในห้องต่างๆ ภายในโรงเรียนอีกด้วย