• ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาส...

 • ...

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาชาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน เข้าสังเกตชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ ป.2  พร้อมสะท้อนผลการจัดชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย

 • ...

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน (Open class) เพื่อสาธิตการสอนวิชาศิลปะ ชั้น ป.2 และวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ในการประชุมวิชาการ ICER 2017 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแ...

 • ...

  อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 8 ท่าน นำโดย Mr.Vanny Yangchiamoua เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Lesson Study ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเปิดชั้น...