กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC)” การเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1
28 กรกฎาคม 2565

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC)” การเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ใน รูปแบบ Hybrid

: วันที่  1- 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเข้าผ่าน โปรแกรม Zoom meeting)


                                                

       

          ​​


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิชาภาษาอังกฤษ


 

วิชาภาษาจีน