นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ ได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กดลิงค์ https://library.kku.ac.th/ulib/ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามรายการดังนี้ การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง   การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน   กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด             ด.ญ.รมิดา เปรอะกันยา ป.2/1          ด.ญ.สุชญา วรรณอุดร ป.2/2             ด.ช.กันตพีร์ ชนาภัทรภณ ป.2/3                       ด.ช.ปฏิภาณ เข็มเจริญ ป.2/4           ด.ญ.ณัฐนพิน ลักขณาลิขิตกุล ป.3/1     ด.ช.อาณกร อันปัญญา ป.3/2                    ด.ญ.ชลินทรา จันทะลา ป.3/3           ด.ญ.ปุณณดา ปากหวาน ป.3/3           ด.ญ.พาขวัญ  ศรีรักษา ป.3/3                    ด.ช.วิวัฒนชัย จันมะโฮง ป.3/4          ด.ญ.ศิรัสวยา  โชติพิสุทธิ์เมธา ป.4/1     ด.ญ.ชโลทร  เลิศอิทธิกุล ป.4/2           ด.ญ.ณัฐนรี  กองชีพ ป.4/3              ด.ญ.ทอฝัน  ศกุนตนาค ป.4/4               ด.ญ.มิ่งพร เกรียงบูรณนันท์ ป.5/1                    ด.ญ.นันท์นภัส ฤทธิวัฒนานุสรณ์ ป.5/2  ด.ช.นิพิฐพนธ์ โพธิ์หล้า ป.6/3            ด.ช.ณัฐภัทร ชินคำหาญ ป.6/4                                                                 ด.ญ.นดา ปราบ ณ ศักดิ์ ป.6/4   ตัวแทนห้องเรียนที่มีจำนวนครั้งการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด   งานห้องสมุด ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565                    1.ด.ญ.จันทิมา  พูนพุฒ ป.2/4                  2.ด.ญ.เมธาพร  จันดก ป.2/4                3.ด.ช.ฐิปพัทธ์  ลิ้มรงคพิพัทธ์ ป.2/4                    4.ด.ญ.พิทยาภรณ์   โยพันดุง ป.2/4          5.ด.ญ.ปรียาภรณ์  คู่วัจนกุล ป.2/4          6.ด.ญ.กันตินันท์  เงินทอง ป.2/4                    7.ด.ญ.พัฒน์ธนันภู  วงศาสิริพัฒน์ ป.4/3     8.ด.ญ.ปาณิสรา  หน่วยเขียว ป.3/4         9.ด.ญ.กาลดี  ตี่ขันติกุล ป.4/3                                                                           10.ด.ญ.พิชญาภา  พิกุลศรี  ป.3/4    

 • ...

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  นักเรียนอนุบาล 2 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล  เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี อาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ ได้นำกล่าวต้อนรับ ก่อนให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  พระพุทธมอดินแดงมิ่งมงคล อาคารเรียน ห้องภูมิปัญญาอีสาน  ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)   เพื่อความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี

 • ...

  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565  ผู้บริหารสำนักหอสมุดนำโดยรศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย รับมอบหนังสือ ได้แก่ (1) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล (2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) (3) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (4) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (5) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (6) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (7) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมจำนวนรายการหนังสือทั้งสิ้น 270 รายการ

 • ...

  กิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สุดใจ ศรีจามร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดได้มีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ โดยวันจันทร์ที่   9   ธันวาคม  2562 ได้มีกิจกรรมมอบหนังสือที่บริจาคครั้งนี้บริเวณหน้าเสาธง  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  ผศ.ประธานพร  แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้  

 • ...

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะผู้เรียนด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การใช้วิจารณญาณในการเลือกแหล่งสารสนเทศและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล รวมทั้งการเยี่ยมชมความก้าวหน้าและทันสมัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงานในส่วนของ MAKE SPACE อีกด้วย

 • ...

  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบริการสารสนเทศ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเด่น ประเภทบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในงานประกวดผลงาน 8 th KKUL Share & Learn 2017 Innovation Service for Research University เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท ให้แก่โรงเรียน โดยในการนี้มีอาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ เป็นอาจารย์บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุด