นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ ได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กดลิงค์ https://library.kku.ac.th/ulib/ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

  • ...

    ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบริการสารสนเทศ

    วันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเด่น ประเภทบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในงานประกวดผลงาน 8 th KKUL Share & Learn 2017 Innovation Service for Research University เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท ให้แก่โรงเรียน โดยในการนี้มีอาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ เป็นอาจารย์บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุด