นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ ได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กดลิงค์ https://library.kku.ac.th/ulib/ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

 • ...

  กิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สุดใจ ศรีจามร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดได้มีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ โดยวันจันทร์ที่   9   ธันวาคม  2562 ได้มีกิจกรรมมอบหนังสือที่บริจาคครั้งนี้บริเวณหน้าเสาธง  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  ผศ.ประธานพร  แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้  

 • ...

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะผู้เรียนด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การใช้วิจารณญาณในการเลือกแหล่งสารสนเทศและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล รวมทั้งการเยี่ยมชมความก้าวหน้าและทันสมัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงานในส่วนของ MAKE SPACE อีกด้วย

 • ...

  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบริการสารสนเทศ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเด่น ประเภทบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในงานประกวดผลงาน 8 th KKUL Share & Learn 2017 Innovation Service for Research University เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท ให้แก่โรงเรียน โดยในการนี้มีอาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ เป็นอาจารย์บรรณารักษ์ดูแลห้องสมุด