อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและการวิจัยประยุกต์การใช้ AR บอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล
23 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและการวิจัยประยุกต์การใช้ AR บอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและการวิจัยประยุกต์การใช้ AR บอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ในช่วงหลังเลิกเรียน ของวันที่ 15-16 และ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพ เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการใช้ AR บอร์ดเกม เพื่อปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ และทีมวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้