อบรมเชิงปฏิบัติการ “Metaverse For Elementary Education การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จักรวาลนฤมิตเพื่อพลิกโฉมการสร้างพลเมืองแห่งอนาคตระดับประถมศึกษา”
29 มีนาคม 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) และฝ่ายนานาชาติ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Metaverse For Elementary Education การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จักรวาลนฤมิตเพื่อพลิกโฉมการสร้างพลเมืองแห่งอนาคตระดับประถมศึกษา” โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อ.ดร.สามารถ สิงห์มา และทีมผู้ช่วยวิทยากร 

       ในการนี้คณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม “itals.tech” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จักรวาลนฤมิตทางการศึกษาที่ทีมคณาจารย์นักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการในการจัดการเรียนการสอนบนโลกเสมือนจริง ผสานกับอุปกรณ์เทคโนโลยี XR (AR,VR,MR) และกล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมนี้ที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อสร้างผู้เรียนแห่งอนาคต ซึ่ง METAVERSE เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้หรือชิ้นงานในเรื่องของโลกที่เป็นจริงได้ อีกทั้งการที่ผู้เรียนได้เข้าไปอยู่ในMetaverse แล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติ และมีมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้แบบ Realtime ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทำให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะสร้างห้องเรียนหรือสร้างบทเรียนแบบนี้ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Metaverse For Elementary Education การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จักรวาลนฤมิตเพื่อพลิกโฉมการสร้างพลเมืองแห่งอนาคตระดับประถมศึกษา” ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากคณาจารย์ในโรงเรียนฯ เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทางการศึกษาแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านดิจิทัลของคณาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนให้สอดรับกับการจัดการศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน