กิจกรรม "ED Share to Growth"
5 กรกฎาคม 2566

      คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม “ED Share to Growth กิจกรรมการนำเสนอแผนบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์” วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนะนำผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย พร้อมทั้งนำเสนอแผนการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2566-2570