• ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561

  8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรีย..

 • ...

  กิจกรรมสาธิตสะอาด

  ฝ่ายกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม สาธิตสะอาด และมอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่มีการรักษาความสะอาดของห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้น่าอยู่เสมอ ..

 • ...

  มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี         &..

 • ...

  นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  25-28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำเสนอการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้   ..

 • ...

  ภูมิปัญญาอีสาน ป.6

  วิชาภูมิปัญญาอีสาน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) การจัดการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนเอง     ..

 • ...

  ประกวดหนูน้อย SMD Fit & Firm

  28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย SMD Fit & Firm เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ..

 • ...

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2

  27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) หรือ IEC ก่อนผู้ปกครองจะตัดสินในเลือกหลักสูตรให้บุตร ธ..

 • ...

  กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว 2561

  วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  บริเวณหน้าเสาธง โดยนักเรียนที่เข้าร่วม เป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาจากแต่ละห้องเรียน การแข่งขันครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับชั้นประ5มศึกษาปีที่ 1-6 ..

 • ...

  คณาจารย์จาก Naruto University of Education เข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมต้อนรับ Mrs. Isako Fujii, Director พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Naruto University of Education เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education ระหว่างวันท..

 • ...

  SATIT KKU รณรงค์ป้องกันและรู้ทันยาเสพติด

  “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวช..

 • ...

  กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญระโยชน์เพื่อส่วนรวม”

       วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ได้ทำกิจกรรม“จิตอาสาบำเพ็ญระโยชน์เพื่อส่วนรวม” โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา” ทำความสะอาดในห้องเรียนและเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน    ..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเนื่องในมาฆบูชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเกาะทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกช..

 • ...

  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ..