• ...

  กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว 2561

  วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  บริเวณหน้าเสาธง โดยนักเรียนที่เข้าร่วม เป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาจากแต่ละห้องเรียน การแข่งขันครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับชั้นประ5มศึกษาปีที่ 1-6 ..

 • ...

  คณาจารย์จาก Naruto University of Education เข้าศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมต้อนรับ Mrs. Isako Fujii, Director พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Naruto University of Education เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education ระหว่างวันท..

 • ...

  SATIT KKU รณรงค์ป้องกันและรู้ทันยาเสพติด

  “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวช..

 • ...

  กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญระโยชน์เพื่อส่วนรวม”

       วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ได้ทำกิจกรรม“จิตอาสาบำเพ็ญระโยชน์เพื่อส่วนรวม” โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา” ทำความสะอาดในห้องเรียนและเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน    ..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเนื่องในมาฆบูชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเกาะทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกช..

 • ...

  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ..

 • ...

  วันวาเลนไทน์

  14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้ถนน และปฎิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมครั้งนี้ไ้ด้รับความอนุเคราะห์วิทย..

 • ...

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2561

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ขึ้นในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์พื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยสร้างสรร..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

  7 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ..

 • ...

  กิจกรรมวันปีใหม่จีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันปีใหม่จีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาษาจีน กิจกรรมประกอบด้วย อวยพรปีใหม่ ร้องเพลงปีใหม่จีน และประวัติปีใหม่จีน ภาพกิจกรรม ==>..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล สัปดาห์รณรงค์การออม

  ในสัปดาห์รณรงค์การออม งานธนาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล  เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 และ วันพุธที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำหรับนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝากจะได้จับฉลาก รับรางวัล     ..