โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
9 พฤษภาคม 2566

 

               วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ และระบบออนไลน์ (Zoom Conference) โดย ผศ.สุภาภรณ์   ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย 

  

                                                                                                      รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล       ประธานกรรมการ 
                                                                                                      ผศ.ปิยดา สุดาทิพย์          กรรมการ
                                                                                                      อ.ดร.วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
                                                                                                      อ.จันทร์จิรา สายแสง        กรรมการ
                                                                                                      นางสาวจริญญา สีเขียว   ผู้ประสานงาน
                                                                                                      นางสาวณัฐพร วงค์แก้ว   ผู้ประสานงาน

  

          ในการรับตรวจประเมินในครั้งนี้ ฝ่ายประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  รวมถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนแก่คณะกรรมการ

 

          การตรวจประเมินฯในครั้งนี้มุ่งสร้างคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเป็นโรงเรียนสาธิตตลอดจนการได้ข้อมูลที่สะท้อน จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดต่อไป