กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
20 พฤษภาคม 2566

  

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566" ณ อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

 

   

  

           ผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.1 และนักเรียนใหม่ ได้รับชมวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และการแนะนำครูประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนโดยผศ.สุดใจ  ศรีจามร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยอาจารย์ธนะภัสล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิชย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล