กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน แนะนำอาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2566
2 มิถุนายน 2566

       ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันแรก โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช ได้ให้โอวาสแก่นักเรียนทุกระดับชั้น

        จากนั้นได้มีการแนะนำอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 ท่าน และแนะนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 25 คน

1. อาจารย์วรเมธ ตรีศักดิ์ สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

2. อาจารย์กฤษฎา กลางพรม สอนวิชาวิทยการคำนวน (AI) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 

 

     ภาพบรรยายกาศความอบอุ่นระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานในวันเปิดภาคเรียนวันแรก