แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.1 สอบ RT ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565
23 พฤษภาคม 2566

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) คะแนนเต็ม 100  คะแนน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน ดังนี้