พิธีเปิดเรือนเกษตร SMD
30 พฤษภาคม 2566

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ “เรือนเกษตร SMD” โดยมี อ.ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิมา และ อ.ชาญ  จิตภิลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นผู้ดูแล การจัดตั้งเรือนเกษตร SMD ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัว ผักชูกลิ่นชูรส ว่าน สมุนไพรและพืชในบทเรียนวิชาต่าง ๆ  เป็นแหล่งทดลองและฝึกประสบการณ์งานเกษตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมถึงเป็นสถานที่อนุบาลและบำรุงรักษาพันธุ์ไม้สำหรับใช้หมุนเวียนประดับอาคารสถานที่ของโรงเรียน