พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
26 มิถุนายน 2566

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

  

     การจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝากตัวเป็นศิษย์ตลอดจนการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะจัดในเดือนแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ของแต่ละสถานศึกษา

                 

                 

     นอกจากพิธีไหว้ครูแล้วในวันดังกล่าวทางโรงเรียนยังได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จักรเป็ง และผู้ช่วยสาสตราจารย์สุภรภรณ์  ประสานพินิช เป็นประธานในพิธีเพื่อมอบเกียรติบัตร แสดงความยกย่องและชื่นชมนักเรียนที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ตลอดจนนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/3G729r4AiiDQSS6H8