แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT ได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565
24 พฤษภาคม 2566

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test: NT) คะแนนเต็ม 100  คะแนน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 คน ดังนี้