• ...

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน   ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th ให้สำหรับนักเรียนเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองโปรดกรอกแบบสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อโรงเรี..

 • ...

  การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

            วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำล..

 • ...

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง               เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทางโรงเรียนใคร่ขอสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจ..

 • ...

  สาธิตปันน้ำใจสู่ “ผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดขอนแก่น

       วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น นำโดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานชมรมผู้ปกครองและ..

 • ...

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึก..

 • ...

  การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

  ประชาสัมพันธ์การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนออนไลน์

  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนออนไลน์             ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังไม่บรรเทาลง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปอีกสักระยะ เพื่อลดความตึงเครียดในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอปรับตารางเรียนให..

 • ...

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ประจำปีกา..

 • ...

  ขั้นตอนและตารางเวลา รับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564

  การรับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) โรงเรียนจึงได้กำหนดวันและเวลาในการรับหนังสือและสมุดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้   ขั้นตอนการรับหนังสือและสมุด มีดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแล..

 • ...

  รายชื่อนักเรียนและราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2564

  รายชื่อนักเรียน และราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2564            ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดการโอนชำระค่าหนังสือและสมุด ของนักเรียนแต่ละคน ก่อนโอนเงินชำระ หลังจากโอนเงินแล้ว เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันการชำระค่าหนังสือเรียนและสมุดในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-25 ..

 • ...

  ตารางเวลารับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564

  ตารางวันเวลารับหนังสือเรียนและสมุด ปีการศึกษา 2564 ราคาหนังสือจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ปกครองที่มีบุตร หลานมากกว่า 1 คน ขอให้กรอกแบบสำรวจการมารับหนังสือ เพื่ออาจารย์ประจำชั้นจะได้จัดหนังสือให้ตามช่วงเวลาที่แจ้ง เนื่องจากกรรมการแจกหนังสือแต่ละระดับชั้น จะเป็นคนละชุด กรณ..