กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565
1 สิงหาคม 2565

       เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดงจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom 

 

       กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

 

      โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยรายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 9 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาวิทยาการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

  

 

   

 

 

รายวิชาภาษาไทย

 

   

 

   

 

   

 

รายวิชาทัศนศิลป์

 

      

 

   

 

   

 

   

 

   

 

รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

 

   

 

   

 

   

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ

 

   

 

   

 

รายวิชาภาษาจีน

 

   

 

   

 

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม