พิธีไหว้ครู 2565
23 มิถุนายน 2565

      วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน ..2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)     ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปีโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 

     

   พิธีไหว้ครูนั้นถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นพิธีที่มีการถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความเคารพพระคุณของครู    ที่เสียสละอบรมสั่งสอนชี้ทางสว่างให้แก่ศิษย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดงได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของพระคุณครูและยังได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งไว้ 

       

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการปรับรูปแบบพิธีการ ให้เหมาะสมปลอดภัยตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดโดยได้แบ่งการเข้าร่วมพิธีเป็น 2 รอบ โดยในรอบที่ 1 เวลา 08.05-10.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3  และ 5  และรอบที่ 2 เวลา 10.30-12.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  4  และ 6  เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูทุกท่าน