กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
18 สิงหาคม 2565

              

           

          โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “SMD นวัตกรน้อย Science & Technology” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้    การแสดงหุ่นยนต์ การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (science show)  โครงงานวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 กิจกรรมอ่านวิทย์ให้น้องฟัง กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ในจินตนาการของหนู" และ "จักวาลนฤมิต (Metaverse)"  กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบอร์ดเกม กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโดรนและกล้องวิดีโอ 360 องศา  และกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียน

          ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

 

  

   

 

กิจกรรมการแสดงหุ่นยนต์ AI และบอร์ดเกม

  

 

โครงงานวิทยาศาสตร์

 

     

 

กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโดรนและกล้องวิดีโอ 360 องศา 

 

  

 

กิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียน