การรายงานตัวนักเรียน ป.2-6 ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565
25 เมษายน 2565
การรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยในการรายงานตัวผู้ปกครองจำเป็นต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
     1. ปรับปรุงข้อมูลประวัตินักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน ที่ 
https://student.satit.kku.ac.th  
               โดยระบบข้อมูลประวัตินักเรียน  เปิด วันจันทร์ ที่  25 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น.
                                                              ปิด  วันศุกร์  ที่ 29 เมษายน  2565  เวลา 20.00 น.

กรณีข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองสามารถบันทึกและพิมพ์ใบข้อมูลประวัตินักเรียนเพื่อเตรียมส่งอาจารย์ประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียน


  2. รายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://regist.satit.kku.ac.th
          โดยระบบรายงานตัว  เปิด วันพุธ ที่  27 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น.
                                          ปิด  วันศุกร์  ที่ 29 เมษายน  2565  เวลา 20.00 น.
*** โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อแนบประกอบการรายงานตัวนักเรียนในระบบออนไลน์
    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 043-203070 คุณชลธิชา นาค-อก


การรายงานตัวนักเรียน จำเป็นต้องใช้หลักฐาน 1 อย่าง คือ ภาพหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
** โปรดพิมพ์ชื่อ-สกุล นักเรียนลงในหลักฐานการชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ