รับมอบ "อัฒจันทร์" เพื่อการทำกิจกรรมของโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2565

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณธรรสินี  ตันติธีระธรรม ผู้ปกครองน้องกัปตัน
เด็กชายสิรวิชญ์ จันติธีระธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ของโรงเรียน

เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับมอบในครั้งนี้