กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
29 สิงหาคม 2565

     วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดงจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Hybrid ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยรายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนในครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

      ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) รายวิชาภาษาไทย

 

                           

 

  

 

 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา