• ...

  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

  คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวิทยาเขต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566" และ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเกาะทอง  การถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัย ซึ่ง..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝ..

 • ...

  กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

      7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนใหม่ และคณะผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งชุดใหม่ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ม..

 • ...

  สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

       กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตวิชาการ” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการทุกๆ ๒ ปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ..

 • ...

  บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

  บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนขอขอบคุณ คุณสุรกิจ จันทร์มหา ผู้ปกครองของเด็กหญิงประกายแก้ว จันทร์มหา ในการบันทึกและจัดทำบันทึกการแสดงในครั้งนี้   การแสดงพิธีเปิด  โดย Double click Junior   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ..

 • ...

  SMD Go Summer Camp in Singapore

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ MEDIAKIDS ENGLISH CENTER  สถาบันภาษามีเดียคิดส์ กำหนดจัดกิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์  “SMD Go Summer Camp in Singapore” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสื่อสาร..

 • ...

  อบรมสัมมนาบุคลากร 2562

  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประด้วย       1) กิจกรรม OD "ความสาม..

 • ...

  ประกาศผล RT ป.1 รายบุคคล

  ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1  ผู้ปกครองสามารถดูประกาศผลของนักเรียนรายบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยกดที่ลิงค์  http://180.180.244.48/NT/ExamWeb และทำตามขั้นตอน ดังนี้ ..

 • ...

  ประชุมรับรองผลการเรียน

  รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าและเลขากลุ่มสาระ พร้อมทั้งกรรมการวิชาการทุกคน ประชุมเพื่อรับรองผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งงานที่ทำเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ก่อนอาจารย์ประจำชั้นจะนำผลการเรียนประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ..