• ...

  บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

  บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนขอขอบคุณ คุณสุรกิจ จันทร์มหา ผู้ปกครองของเด็กหญิงประกายแก้ว จันทร์มหา ในการบันทึกและจัดทำบันทึกการแสดงในครั้งนี้   การแสดงพิธีเปิด  โดย Double click Junior   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ..

 • ...

  SMD Go Summer Camp in Singapore

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ MEDIAKIDS ENGLISH CENTER  สถาบันภาษามีเดียคิดส์ กำหนดจัดกิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์  “SMD Go Summer Camp in Singapore” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสื่อสาร..

 • ...

  อบรมสัมมนาบุคลากร 2562

  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประด้วย       1) กิจกรรม OD "ความสาม..

 • ...

  ประกาศผล RT ป.1 รายบุคคล

  ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1  ผู้ปกครองสามารถดูประกาศผลของนักเรียนรายบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยกดที่ลิงค์  http://180.180.244.48/NT/ExamWeb และทำตามขั้นตอน ดังนี้ ..

 • ...

  ประชุมรับรองผลการเรียน

  รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าและเลขากลุ่มสาระ พร้อมทั้งกรรมการวิชาการทุกคน ประชุมเพื่อรับรองผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งงานที่ทำเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ก่อนอาจารย์ประจำชั้นจะนำผลการเรียนประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ..

 • ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561

  8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรีย..

 • ...

  กิจกรรมสาธิตสะอาด

  ฝ่ายกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม สาธิตสะอาด และมอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่มีการรักษาความสะอาดของห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้น่าอยู่เสมอ ..

 • ...

  มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี         &..

 • ...

  นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  25-28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำเสนอการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้   ..

 • ...

  ภูมิปัญญาอีสาน ป.6

  วิชาภูมิปัญญาอีสาน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) การจัดการเรียนรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนเอง     ..

 • ...

  ประกวดหนูน้อย SMD Fit & Firm

  28 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย SMD Fit & Firm เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ..

 • ...

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2

  27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) หรือ IEC ก่อนผู้ปกครองจะตัดสินในเลือกหลักสูตรให้บุตร ธ..