ขอเชิญชวนเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC) เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
1 กันยายน 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC) เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
รูปแบบ Hybrid
ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ. 2566
โดยการเปิดชั้นเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้