ขอเชิญชวนเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC) เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
17 สิงหาคม 2566

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC) เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566  รูปแบบ Hybrid  
ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โดยการเปิดชั้นเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom meeting ตามรายละเอียดดังนี้