การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ชั้นป.1-3 เวลา 16.00 - 17.30 น. 

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ชั้นป.4-6 เวลา 15.30 - 17.30 น. 

ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 2 

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงสถานที่ จากหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารเรียน 1 

เป็นห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 2

เอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/1JFCLZxwLxGlsz7SRb2DWN5OfEAIDrcMG/view?usp=sharing