แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
4 กรกฎาคม 2566
แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
 
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์
1. ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนได้โดยใช้บราวเซอร์ที่เหมาะสมคือ
Google Chrome หรือ Mozilla Firefox (กรณีเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของบราวเซอร์ให้เป็นปัจจุบัน)
2. เข้าสู่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th
3. การเข้าสู่ระบบต้องใช้ข้อมูลนักเรียน 3 อย่าง คือ รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด
4. ปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยืนยันข้อมูล และโปรดพิมพ์ใบข้อมูลประวัติส่งที่อาจารย์ประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566