กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
15 สิงหาคม 2566

   

    โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้    การแสดงหุ่นยนต์ การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (science show)  โครงงานวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6  กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมบอร์ดเกม   และกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียน

          ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้