อบรมการใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
11 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566’ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ใหม่ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระและอาจารย์ศรีประไพ  เพียนอก รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์วัชรพงศ์  ใจเดียว หัวหน้างานทะเบียนและวัดประเมินผล อาจารย์วัฒนา  คนรู้ และอาจารย์มณิสรา  ดวงมณี

     ทั้งนี้งานทะเบียนและวัดประเมินผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลการเรียนรู้ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ การบันทึกคะแนนนักเรียน  การบันทึกประวัตินักเรียน การเช็คเวลาเรียนออนไลน์ การบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ยังเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนสาธิตฝ่ายต่าง ๆ ได้นำระบบนี้ไปใช้ในโรงเรียนอีกด้วย

    กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมเพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้งานระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ