• ...

  รับมอบ "อัฒจันทร์" เพื่อการทำกิจกรรมของโรงเรียน

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณธรรสินี  ตันติธีระธรรม ผู้ปกครองน้องกัปตัน เด็กชายสิรวิชญ์ จันติธีระธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่า..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยรูปแบบของกิจกรร..

 • ...

  การอบรมการใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบทะเบียนและวัดประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565’ ให้แก่บุคลากร อาจารย์ใหม่ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพาณิช  เป็นประธานใน..

 • ...

  การอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้”

        วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดอบรม “การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ " ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบไปด้วยการรับชมประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่  การแ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู 2565

        วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)     ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปีโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประส..

 • ...

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

            วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเก..