เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
26 กุมภาพันธ์ 2565

             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการ และขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตน และผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

            ในการนี้มีนักเรียนผู้ลงสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 2 พรรค ได้แก่ 1. พรรคเพื่อสาธิตเราทำได้ และ 2. พรรคสาธิตคิดสร้างสรรค์ โดยตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สมัครทั้ง 2 พรรคได้ทำการหาเสียงและแถลงนโยบายผ่านการถ่ายทอดสดกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียน และทำการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พบว่า ผู้ลงสมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อสาธิตเราทำได้ เป็นฝ่ายชนะคะแนนการเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 272 คะแนน และพรรคสาธิตคิดสร้างสรรค์ ได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 250 คะแนน