รับสมัครขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
8 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
เปิดรับสมัครของทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ระยะเวลารับสมัครขอทุนการศึกษา : 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
2. มีความประพฤติเรียบร้อย หรือ มีผลการเรียนดี
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

หลักฐานในการรับสมัคร
1. ใบสมัครของทุนการศึกษา 
2. หลักฐานเงินเดือนของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายรายเดือน (ตามความเป็นจริง)
3. รูปถ่ายปัจจุบันของนักเรียน จำนวน 1 รูป (เห็นใบหน้าชัดเจน)
4. เรียงความเล่าเรื่องความจำเป็นในการขอทุนการศึกษา หรือคลิปวีดิโอสั้นๆ

ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ : อาจารย์ประจำชั้น หรือ คุณชลธิชา นาค-อก

หมายเหตุ : หากไม่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์