สำรวจการเข้าเรียนในรูปแบบ Hybrid Learning นักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.5
5 กุมภาพันธ์ 2565

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Learning ประกอบด้วย การเรียน Onsite และ เรียน Online ไปพร้อมกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ -  4 มีนาคม 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ตอบแบบสำรวจภายในวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ตอบแบบสำรวจ  

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ  

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ  

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) จำเป็นต้องส่งเอกสารการยินยอมให้บุตรหลานมาเรียนท่ีรงเรียนแบบ On-Siteให้อาจารย์ประจำชั้น ในวันที่มาเรียน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ : หากผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนแบบ On-site นักเรียนจะต้องนำเอกสาร 2 รายการ 
                 ส่งอาจารย์ประจาชั้นในวันที่ไปโรงเรียน คือ
                        1. เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง
                        2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของนักเรียน

                        3. ภาพผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าเรียน On-site โดยลงวันที่กำกับในอุปกรณ์ที่ตรวจ