• ...

  การทดสอบ YCT และ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน YCT (Youth chinese test) และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะศึกษาศา..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้   ระดับชั้น ป.1-3  แข่งเขียนสะกด  1. เด็กหญิงกานต์รวี ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝ..

 • ...

  กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

      7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนใหม่ และคณะผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งชุดใหม่ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ม..

 • ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561

  8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรีย..

 • ...

  SATIT KKU รณรงค์ป้องกันและรู้ทันยาเสพติด

  “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวช..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเนื่องในมาฆบูชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเกาะทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกช..

 • ...

  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้ถนน และปฎิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมครั้งนี้ไ้ด้รับความอนุเคราะห์วิทย..

 • ...

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2561

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ขึ้นในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์พื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยสร้างสรร..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

  7 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ..

 • ...

  ค่ายท้องฟ้ายามราตรี

  1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมท้องฟ้ายามราตรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว เทคโนโลยีอวกาศ และได้รับประสบการณ์ในการดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพกิจกรรมทั้งหมด&n..