• ...

  พิธีไหว้ครู 2563

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เ..

 • ...

  พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวาระนี้ โดยจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ซึ่งในปีนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหา..

 • ...

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยข..

 • ...

  การทดสอบ YCT และ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน YCT (Youth chinese test) และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะศึกษาศา..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้   ระดับชั้น ป.1-3  แข่งเขียนสะกด  1. เด็กหญิงกานต์รวี ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝ..

 • ...

  กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

      7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนใหม่ และคณะผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งชุดใหม่ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ม..

 • ...

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561

  8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรีย..

 • ...

  SATIT KKU รณรงค์ป้องกันและรู้ทันยาเสพติด

  “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม  รวมทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวช..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเนื่องในมาฆบูชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเกาะทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกช..

 • ...

  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 2561

  15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 ..