กิจกรรมปิดภาคเรียน 2561
8 มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนทุกคน จากทุกระดับชั้น และการจัดซุ้มอาหารกลางวัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้ปกครอง และชมรมผู้ปกครองฯ ในการจัดซุ้มอาหาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย เป็นวัฒนธรรมของครอบครัวชาวสาธิตมอดินแดงที่สืบเนื่องทุกปี แสดงถึงพลังรักสามัคคีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==>> http://bit.ly/2uLH5yC