การแสดงพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2562

              การแสดงพิธีเปิด
นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมชุมนุม
       วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562