กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะผู้เรียนด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การใช้วิจารณญาณในการเลือกแหล่งสารสนเทศและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล รวมทั้งการเยี่ยมชมความก้าวหน้าและทันสมัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงานในส่วนของ MAKE SPACE อีกด้วย