กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์
24 สิงหาคม 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้   ระดับชั้น ป.1-3  แข่งเขียนสะกด  1. เด็กหญิงกานต์รวี เต็มธนกิจไพศาล 2. เด็กชายชยพล ศิริเวช ระดับชั้น ป.4-6 แข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะ  1.เด็กหญิงทรงพรชนก น้อมในธรรม 2.เด็กหญิงวิศัลยาใครอุบล